Portfolio

Click a Thumbnail Image to View Larger Version


ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
Siamese Vessel, salmon print
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
Jim working on ceramic vessel and finished product.
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
four tier vessel- covered in salmon decoration
Ceramic vessel six
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
ceramic vessel
Back to Top